Statut fundacji

 

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą "Wystarczy Chcieć", zwana w dalszej treści Statutu Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.


§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Gdynia.


§ 3

1. Nazwa Fundacji brzmi: "Wystarczy Chcieć". Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.


§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


§ 5

1. Właściwym Ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.


§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 9 Statutu Fundacji. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.


§ 7

1. Fundacja może przyznawać certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, które przyczyniły się do realizacji celów Fundacji.


§ 8

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 


ROZDZIAŁ II CELE DZIAŁANIA FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 9

1. Cele Fundacji:
1) poprawa zdolności adaptacyjnych w środowisku i wsparcie w procesie usamodzielniania i readaptacji społecznej wychowanków i byłych wychowanków placówek zastępczych oraz resocjalizacyjnych;
2) zapobieganie wykluczeniu i wykolejeniu społecznemu oraz zapobieganie tworzeniu się patologii społecznej;
3) podnoszenie poziomu aktywności zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem i wykolejeniem społecznym, w szczególności wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz ich rodzin;
4) wyrównywanie szans wychowanków po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej dla nieletnich;
5) promocja i organizacja wolontariatu;
6) przeciwdziałanie demoralizacji; 
7) upowszechnianie i ochrona praw dziecka i praw kobiet;
8) rozwijanie aktywności postaw obywatelskich;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) wspieranie postaw ekologicznych i promowanie świadomości związanej z ochroną środowiska i zwierząt;
11) ochrona i promocja zdrowia.

 

§ 10


1. Fundacja realizuje swoje cele wspierając wychowanków i byłych wychowanków placówek zastępczych oraz resocjalizacyjnych poprzez: 
1) reedukację i dokształcanie;
2) realizację innowacyjnych projektów związanych zarówno z resocjalizacją, jak i usamodzielnieniem wychowanków i byłych wychowanków placówek zastępczych oraz resocjalizacyjnych oraz rozwijaniem ich zainteresowań;
3) pracę motywacyjną;
4) wparcie w sytuacjach kryzysowych;
5) realizowanie i wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych;
6) poszerzanie wiedzy o Polsce, Europie i świecie;
7) pomoc w nabywaniu praktycznych umiejętności;
8) organizowanie spotkań z artystami, naukowcami, przedstawicielami władz;
9) pomoc materialną całym rodzinom obecnych i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz rodzinom patologicznym i zagrożonym wykluczeniem społecznym; 
10) niesienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej i medycznej; 
11) pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy;
12) wspieranie w kontaktach z instytucjami sektora publicznego, pozarządowego i wszelkimi podmiotami mogącymi wspierać ich w procesie integracji społecznej;
13) organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej;
14) przygotowanie do opieki nad dziećmi;
15) pracę z rodzinami obecnych i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz pracę z rodzinami patologicznymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym; 
16) wspieranie procesu integracji wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w środowisku otwartym;
17) włączenie osób objętych opieką Fundacji w działania na rzecz innych jednostek;
18) podnoszenie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie;
19) wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych wychowanków i byłych wychowanków zakładów resocjalizacyjnych, jak również ludzi i podmiotów z nimi współpracujących;
20) promowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu – organizowanie kampanii społecznych, debat, paneli dyskusyjnych i konferencji;
21) utworzenie platformy współpracy różnych podmiotów (zarówno sektora publicznego – administracji rządowej i samorządowej, jak i pozarządowego) służącej wspieraniu osób objętych opieką Fundacji;
22) tworzenie punktów integracji społecznej;
23) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz dążenie do rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Europy i innych krajów;
24) włączanie się w międzynarodowe inicjatywy dotyczące problematyki związanej z wykluczeniem społecznym i resocjalizacją oraz budowaniem społeczeństwa obywatelskiego;
25) inicjowanie i prowadzenie badań w przedmiocie związanym z działalnością Fundacji;
26) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
27) działalność charytatywną;
28) udzielanie zapomóg i innych form pomocy w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11


1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2 000 złotych (słownie:dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub oddane na rzecz Fundacji w czasie jej działania.
2. Dochodami Fundacji są: 
1) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia;
2) odsetki bankowe, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
3) dochody z działalności gospodarczej;
4) dochody ze zbiórek publicznych;
5) dochody z praw majątkowych.
3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub  pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu  Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w  stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z  wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 12


1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

 

ROZDZIAŁ IV ORGANY FUNDACJI 


§ 13


1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może powołać Radę Fundacji
3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

 

§ 14


1. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków. 
2. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. 
3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.
4. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin uchwalany przez Radę Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
6. Fundatorzy, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbiorą od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekażą, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.


§ 15


1. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.


§ 16


1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 (trzy) lata. Osoba powołana do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. 
2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.


§ 17


1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa;
2) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
3) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji;
4) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;
5) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji; 
6) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji; 
7) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian;
8) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji;
9) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Zarząd Fundacji lub zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz w roku. 
4. Członkowie Rady Fundacji mają prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.


§ 18


1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. 
2. Powołanie Członka Zarządu Fundacji następuje na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy. 
3. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
4. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zwoływanych na wniosek Prezesa Zarządu nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
5. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji mogą być wynagradzani.
6. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) śmierci;
3) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
4) odwołania przez Radę Fundacji.
7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
8. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja celów statutowych Fundacji;
2) zarządzanie majątkiem Fundacji;
3) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji;
4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów;
5) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
6) tworzenie i likwidacja oddziałów, filii, zakładów lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
7) prowadzenie polityki kadrowej, w tym powoływanie zespołów doradczych, ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia i wysokości środków na nie przeznaczanych.
9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może dwóch członków Zarządu działających łącznie.
10. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu może samodzielnie składać Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

 

§ 19


1. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.


§ 20


1. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.


§ 21


1. Fundatorzy mogą być członkami organów Fundacji w całym okresie jej działania. 

 

ROZDZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 22


1. Prace Zarządu i Rady Fundacji organizuje Biuro Fundacji.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników.


§ 23


1. Fundacja może prowadzić w kraju działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
• PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
• PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
• PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
• PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
• PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
• PKD 13.30.Z – Wykończanie wyrobów włókienniczych
• PKD 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
• PKD 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji
• PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
• PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
• PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
• PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
• PKD 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
• PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
• PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
• PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
• PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
• PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
• PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
• PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
• PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
• PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
• PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
• PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• PKD 92.00.Z – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
• PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

ROZDZIAŁ VI ZMIANA STATUTU

§ 24


1. Wnioski w sprawie zmiany statutu może wnieść Zarząd lub Rada Fundacji.
2. O zmianie statutu decyduje Zarząd i Rada działające wspólnie, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków każdego z organów.


ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzje o połączeniu się z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.


§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.


§ 27

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

§ 28

1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przekaż darowiznę i wspomóż akcję dowolną kwotą! czytaj więcej >>Fundacja Wystarczy Chcieć ul. Władysława IV 43 81-395 Gdynia KRS: 0001020857
Numer konta bankowego do wpłat: mBank 88 1140 2004 0000 3502 8342 6132
Wpłaty zagraniczne BIC/SWIFT: BREXPLPW, IBAN: PL88 1140 2004 0000 3502 8342 6132
BLIK: +48 794 592 289

Wspierają nas

 
 
Website uses cookies - learn more
przycisk zamknij
Nasza fundacja używa plików Cookies. Więcej w Polityce prywatności
przycisk zamknij